Doelstelling

Rollebol kindercentra stelt zich ten doel om kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving onder deskundige leiding op te vangen, te verzorgen en te begeleiden. Het hoofddoel is de kinderen op te vangen, te verzorgen en te laten spelen, alleen en met anderen. De leiding besteedt daarbij aandacht aan de wijze waarop emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.

Ook wordt de kinderen de gelegenheid geboden kennis te maken en te experimenteren met verschillende materialen, zoals klei, verf, lijm, zand, water e.d. Door zowel individuele als groepsgerichte aandacht, krijgt het kind de kans zich zo volledig mogelijk te ontplooien en wordt de ontwikkeling optimaal gestimuleerd.

Daarbij geeft Rollebol kindercentra ouders/verzorgers de gelegenheid om hun kinderen op verantwoorde wijze te laten opvangen, zodat de ouders/verzorgers zelf de ruimte hebben om werk (maatschappelijke ontwikkeling en carrièrepad) te combineren met het hebben van kinderen. Tevens krijgen ouders de gelegenheid om even op adem te komen of iets voor zichzelf te kunnen doen.

Tegelijkertijd is Rollebol kindercentra een ontmoetingsplaats voor ouders/verzorgers, waar het isolement kan worden doorbroken, waar men kennis kan maken met elkaar en waar ouders c.q. verzorgers en pedagogisch medewerkers de gelegenheid krijgen om met elkaar te praten over de opvoeding van de kinderen.

Dit alles is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan, dat een dynamisch document beoogt te zijn. Periodiek wordt dit beleidsplan binnen Rollebol getoetst en in samenspraak met de leiding, pedagogisch medewerkers en ouders zal het indien nodig worden aangescherpt.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding