Opvang in groepen

Het begrip stamgroep

Rollebol kindercentra zorgt er altijd voor dat emotionele veiligheid aan kinderen wordt geboden (dit kunt u ook lezen in de informatie over de pedagogische uitgangspunten). Dit betekent onder andere dat elk kind is geplaatst in één vaste groep met de bijbehorende vaste pedagogisch medewerkers.

Samenvoegen
In sommige situaties is het nodig om hierop een uitzondering te maken, bijvoorbeeld aan het begin  en/of einde van de opvangdag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn. De groepen worden dan samengevoegd.
Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd. Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting (meestal op woensdag of vrijdag) in vakantieperioden. Hierbij volgen we altijd de beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang. Door het samenvoegen van groepen kunnen we tevens voorkomen we dat er een onbekende pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet.
Uitgangspunten bij het samenvoegen van groepen zijn:

  • Elk kind heeft een vaste stamgroep
  • Elk 0 jarig kind is gekoppeld aan maximaal twee pedagogisch medewerkers
  • Elk 1 tot 4 jarig kind is gekoppeld aan maximaal drie pedagogisch medewerkers
  • Bij het samenvoegen van groepen wordt de leeftijdsopbouw en beroepskracht-kind-ratio gevolgd
  • Elk kind maakt naast zijn eigen stamgroep gebruik van maximaal één andere stamgroep
  • Ouders worden bij plaatsing geïnformeerd over de samenwerking met de tweede stamgroep.
  • De groepen wordt bij samenvoeging nooit opgedeeld/gesplitst. Er wordt dus niet een deel van een groep samengevoegd met een (deel van een) andere groep

Afname extra opvangdag (incidenteel of structureel)
Alle kinderen worden in een vaste stamgroep geplaatst. Indien een ouder structureel opvang voor zijn/haar kind wenst op dagen waarvoor er een wachtlijst bestaat is het mogelijk een of meerdere dagen tijdelijk een plaats in een andere groep (de zogenaamde tweede stamgroep) aan te bieden. De plaatsing in de andere groep gebeurt in overleg met leidinggevende en de ouders. De datum waarop het kind wel weer op de eigen stamgroep kan worden geplaatst, wordt vastgelegd in een bijlage bij de plaatsingsovereenkomst.
Deze bijlage kan bestaan uit een e-mail waarin de datum van plaatsing en uw toestemming hiertoe staat vermeld. Deze bijlage wordt bij de plaatsingsovereenkomst bewaard bij de afdeling Centrale Administratie.
Indien een ouder incidenteel opvang wenst op een andere dag, dan kan dit worden aangevraagd bij de locatie manager van de vestiging of de Centrale administratie. Zij zullen, rekening houdend met het aantal aanwezige kinderen en de beroepskracht-kind-ratio, kijken of dit mogelijk is. Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat een kindje incidenteel op een andere stamgroep wordt opgevangen. Dit is alleen mogelijk als het gaat op een stamgroep waarmee de vaste stamgroep al op dagelijkse basis samenwerkt. Hierbij geldt net als bij structurele opvang op een andere stamgroep dat de ouder toestemming moet geven.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding