Werkwijze veiligheid en transparantie

Vierogen beleid

Rollebol kindercentra vindt het belangrijk, dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen, dit wordt o.a. tot uiting gebracht in het vierogen beleid. Het “Vierogen principe” betekent dat er altijd minimaal twee volwassen, in een bepaalde vorm, toezicht houden op de kinderen in het kinderdagverblijf. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in de praktijk. Gedurende de dag is de sociale controle op medewerksters en kinderen groot.

Op de diverse locaties van Rollebol kindercentra is met maatwerk een oplossing gezocht om tot een verantwoorde invulling van het vierogen principe te komen. In ons beleid Veiligheid en Gezondheid wordt hierop ingegaan met organisatorische maatregelen maar ook toegangsbeheer, camerabewaking en bouwkundige voorzieningen. Dit beleid is ter inzage bij uw Locatiemanager.
In de Informatiebrochure, het pedagogisch beleid en per vestiging het pedagogisch werkplan wordt dit onderwerp ook behandeld.

Veiligheid en transparantie 
Op de vestigingen van Rollebol kindercentra staat veiligheid en transparantie hoog in het vaandel en komt op verschillende vlakken tot uiting.

Rollebol kindercentra volgt de Wet Kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. In een continu proces worden alle risico’s op deze gebieden geïnventariseerd, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Hierover wordt de oudercommissie jaarlijks geïnformeerd.
Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een ongeval plaatsvinden dan wordt dit geregistreerd en zo nodig worden er preventieve en corrigerende maatregelen genomen.
In de informatie die u heeft ontvangen bij de intake zijn de richtlijnen omschreven die een vereenvoudigde weergave geven van de werkinstructies, zoals deze worden toegepast door alle medewerkers op de vestigingen van Rollebol kindercentra.

Calamiteiten
Bij calamiteiten kunnen de pedagogisch medewerkers via de leidinggevende een beroep doen op hun collega’s uit één van de andere vestigingen. Er zijn werkinstructies over het handelen bij calamiteiten.
Op de vestiging zijn meerdere medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Tevens is iedere medewerker in het bezit van een diploma kinder-EHBO. Dagelijks zijn er minimaal twee medewerkers aanwezig met deze diploma’s.

Vierogen principe op het kinderdagverblijf
Een pedagogisch medewerker is in principe niet alleen met één of meerdere kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand hem/haar kan zien en/of horen. De accommodatie is zodanig gebouwd dat er goed zicht is op de eigen groep, de buurgroep en de verschoonruimte. De ruimtes zijn transparant met veel glas in wanden en deuren en in alle slaapkamers zijn babyfoons aanwezig. De gebouwen zijn beveiligd met biometrische toegangscontrole.

Alleen vaste medewerkers en oproepkrachten die goed bekend zijn met de vestiging openen en sluiten. Aan het begin en eind van de dag werken pedagogisch medewerkers samen. Op de vestiging wordt er om 07.00 uur geopend met minimaal twee medewerkers. Aan het eind van de dag wordt er tussen 18.00 en 19:00 uur afgesloten met twee medewerkers. Dit kan binnen en buiten zijn. Er staan nooit twee invalmedewerkers tegelijk op één groep, waar nodig wordt gewisseld met een vaste medewerker.

Het vierogen principe is een wettelijke regeling gericht op het veiliger maken van de kinderopvang. Het vierogen principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De opvang moet zodanig zijn georganiseerd, dat vooraf invulling wordt gegeven aan het vierogen principe, rekening houdend met momenten waarop een beroepskracht mogelijk alleen staat op de groep.
Op de kinderdagverblijven van Rollebol kindercentra wordt zorgvuldig gewerkt aan toepassing van het vierogen principe:

  • Op alle locaties zijn op ieder moment van de dag minimaal twee medewerkers aanwezig. Aan de randen van de dag wordt daar waar mogelijk met minimaal twee personen geopend of afgesloten. Indien van toepassing worden groepen daartoe samengevoegd.
  • Als het aan het einde van de dag niet mogelijk is om met twee personen af te sluiten dan is een structurele afspraak gemaakt over het aanwezig zijn van een andere volwassene op de locatie.
  • Daarnaast zijn op de locaties diverse afspraken gemaakt en voorzieningen getroffen die bijdragen aan het vierogen principe. Dit betreft bijvoorbeeld bouwkundige voorzieningen.
  • Bij kindercentrum Rollebol komen alle groepen uit op de grote speelhal. De dreumes en de peutergroep hebben een gemeenschappelijke verschoonruimte met sanitair. Dit bevordert de samenwerking en het met elkaar meekijken tijdens de werkzaamheden van iedere medewerker. Alle groepen hebben veel ramen, waardoor medewerkers vanzelfsprekend bij collega’s naar binnen kijken, bijvoorbeeld tijdens het op de gang spelen met kinderen of als naar de wasruimte of voorraad kasten wordt gegaan. Dit geldt ook voor de babygroep, die bovendien centraal is gelegen, waardoor collega’s van andere groepen regelmatig in de buurt zijn. Bij Rollebol is camerabewaking en biometrische toegangscontrole aanwezig.
  • Bij kindercentrum Olke Bolke zijn per twee babygroepen de ruimten verbonden, waardoor medewerkers gemakkelijk met elkaar meekijken. Tevens werken de groepen met een gezamenlijk keukenblok en een gedeelde sanitaire ruimte. Medewerkers komen elkaar daar voortdurend tegen. Daarnaast is kindercentrum Olke Bolke door het aanwezig zijn van veel glazen wanden, een zeer transparante en open locatie. Bij kindercentrum Olke Bolke zijn er beveiligingssystemen aanwezig, zoals camera bewaking, noodknoppensysteem en biometrische toegangscontrole
  • Bij kindercentrum Skippybol zijn peutergroepen met elkaar verbonden via een gezamenlijke keuken en verschoonruimte. Ook op deze locatie zijn veel ramen aanwezig en kijken medewerkers van diverse groepen als vanzelf met elkaar mee tijdens de werkzaamheden gedurende de hele dag. Bij kindercentrum Skippybol is biometrische toegangscontrole aanwezig.

Overige afspraken die het vierogen principe ondersteunen zijn.:

  • Er zijn regelmatig extra medewerkers aanwezig, zoals een Locatiemanager of Locatie coördinator.
  • Pedagogisch medewerksters worden aangesproken op en getraind in het realiseren van een open en professioneel werkklimaat, waarbij medewerkers gewend zijn elkaar feedback te geven.
  • Pedagogisch medewerksters worden tijdens de werving en sollicitatie procedure zorgvuldig geselecteerd. Voorafgaand aan de eerste werkdag overlegt iedere nieuwe medewerker een Verklaring omtrent het Gedrag en vallen zij onder de continu screening.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid
Bij de entree van de groepen hangen foto’s de medewerksters van de vestiging. Dit is ook op Ouderportaal van Rollebol kindercentra te vinden. Bij iedere groep is informatie te vinden over wie er die dag werkzaam is en indien een oproepkracht werkzaam is op een groep, wordt die dag de naam van de betreffende oproepkracht opgehangen.
Diverse beleidsonderwerpen, waaronder bijvoorbeeld het invalbeleid worden regelmatig besproken met oudercommissies. Ouders worden verder  geïnformeerd via de website, de vestigingsnieuwsbrief en het informatiebord op de vestiging zelf.

Open cultuur
De veilige sfeer die Rollebol kindercentra voor de aan haar toevertrouwde kinderen wenst, moet er ook zijn voor medewerkers. Daarom besteden we veel aandacht aan het geven van feedback, aan het vragen naar het hoe-en-waarom van handelen, aan het motiveren en stimuleren van elkaar bij het werk met de kinderen en aan het naleven van de gedragscode. Dit brengt een positieve open sfeer met zich mee.  Alle medewerkers zijn geïnstrueerd.

Scholing en opleiding
Er is binnen Rollebol kindercentra een uitgebreid scholingsprogramma voor pedagogisch medewerkers waarin pedagogiek en veiligheid centraal staan. De scholing wordt aangeboden op drie niveaus: introductie, basis en verdieping. Op de vestiging is er, zoals eerder genoemd, een mix van MBO en HBO opgeleide medewerkers.

Kwaliteit, meting en borging
Onze vestigingen werken volgens HKZ kwaliteitsnormen die per jaar intern en extern getoetst worden.
Er is een uitgebreid Rollebol  kwaliteitssysteem, waarin werkwijzen middels procedures en werkinstructies nauwkeurig staan beschreven.

Alert zijn en blijven
Al deze maatregelen en afspraken verkleinen de risico’s in de kinderopvang en hebben als doel om de kinderen in een beschermde en veilige omgeving op te vangen. Wij beseffen, dat ondanks alle maatregelen het volledig uitsluiten van risico’s helaas niet mogelijk is. Alertheid bij alle medewerkers en betrokkenen blijft te allen tijde van groot belang.

Betrokkenheid van ouders is van groot belang. Het Vierogenprincipe bij Rollebol kindercentra is voorgelegd aan en akkoord verklaard door de centrale oudercommissie.
Als u als ouder met betrekking tot ons “vierogen beleid” meent een situatie tegen te komen waar u vraagtekens bij zet, dan verzoeken wij u hier direct melding van te maken bij de Locatiemanager of Locatie coördinator. U kunt natuurlijk ook direct de directie op de hoogte stellen via info@rollebol.nl of telefonisch via 072 5669028. Wij rekenen op uw medewerking.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding