Voorschool (VVE) bij Rollebol

Ontdekkend spelen met VVE voorschoolse educatie

Op alle vestigingen met dagopvang, zoals kindercentrum Rollebol, kindercentrum Olke Bolke en kindercentrum Skippybol bieden we voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor de vestigingen waar Peuteropvang wordt geboden, zoals Rollebol, Knikkebol, Holderdebolder en Stuiterbol. Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Rollebol kindercentra vindt  het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Bij het VVE-programma wordt uw kind op een speelse manier bij de ontwikkeling gestimuleerd. De ontwikkeling van de taal krijgt aandacht, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Niet alleen de activiteiten die de pedagogisch medewerksters aanbieden, maar ook het spelmateriaal en de inrichting van onze accommodatie speelt hierbij een rol.

Door extra aandacht voor de ontwikkeling bereiden wij uw kind goed voor op de basisschool en vergroten wij de kans op een vloeiende overstap naar het onderwijs. Voordat uw kind naar de basisschool gaat, maakt de pedagogisch medewerkster een overdracht. In het oudergesprek krijgt u deze overdracht aangeboden om eerst zelf te lezen Deze wordt na uw instemming aan de basisschool verstrekt.

Voorschool

De voorschool is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. Bij Rollebol kindercentra is de voorschool gestart bij kindercentrum Rollebol. Samen met de leerkrachten van de onderbouw van de basisschool ’t Baeken hebben onze pedagogisch medewerksters een opleiding doorlopen en zijn VVE gecertificeerd. Inspectierapport van 17 november 2011 uitgevoerd door de Onderwijsinspectie bij kinderdagverblijf Rollebol en rkbs ’t Baeken:

Vervolgens zijn onze pedagogisch medewerkers bij de andere vestigingen voor dagopvang en peuteropvang opgeleid en bekend gemaakt met de methode, die binnen de voorschool wordt gehanteerd. De methode waarmee wij werken is erkend. Het is een integraal programma, gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid; denkontwikkeling en ontluikend rekenen; motorische en creatieve ontwikkeling; persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling). Met het petervolgsysteem worden de vorderingen van uw kind opgetekend en als uw kind 4 jaar wordt zal deze informatie, na het verkrijgen van uw instemming, worden overgedragen aan de basisschool.

U zult merken dat uw kind thuiskomt met verhalen over de thema’s en liedjes zingt. Onze pedagogisch medewerkers betrekken u bij de ontwikkeling van uw kind en informeren u over thema’s en de activiteiten. Zo kunt u inspelen op eventuele vragen van uw kind of thuis ook zelf iets over een thema vertellen. Kijk voor meer informatie over VVE bij Peuteropvang Alkmaar van Rollebol kindercentra.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding