Algemene voorwaarden

Onderdeel van de overeenkomst

De Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst.
Bij onze aanbieding of overeenkomst wordt een exemplaar van onze Algemene Voorwaarden bijgesloten.
Rollebol kindercentra is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Wij hanteren derhalve de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

De Algemene Voorwaarden dienen ter ondersteuning van de vertrouwensrelatie, die bestaat tussen enerzijds de ouders/verzorgers van de kinderen en anderzijds de pedagogisch medewerksters aan wie de kinderen worden toevertrouwd tijdens de kinderopvang.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en mededelingen door Rollebol kindercentra aan de cliënt betreffende de verhuur van een kindplaats.

Bij inschrijving geeft u aan op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

U kunt hier de algemene voorwaarden kinderopvang downloaden met bijbehorende toelichting.

algemene voorwaarden voor kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding