Interactie en Communicatie

Omgang met ouders

Voor iedere ouder is het belangrijk dat het kindercentrum een veilige, vertrouwde plek wordt voor het kind. Het is per slot van rekening niet niks om een deel van de opvoeding aan anderen over te dragen. Het proeven van de sfeer in het gebouw of het zien hoe de groepsleiding met de kinderen omgaat, is voor ouders vaak een belangrijk gegeven om het dagverblijf te beoordelen. Wij hechten veel waarde aan interactie met de ouders. Dat is ons uitgangspunt.

We trachten altijd zo optimaal mogelijk rekening te houden met de behoefte van ouders en kinderen. Daarom wordt aan de communicatie met ouders/verzorgers veel aandacht besteed. U hebt natuurlijk dagelijks contact met de pedagogisch medewerk(st)ers bij het halen en brengen. Maar dit is meestal vluchtig en informeel, doch voldoende om vinger aan de pols te houden over het reilen en zeilen bij Rollebol kindercentra. Omdat een goede interactie tussen de pedagogisch medewerk(st)ers op het kindercentrum en u als ouder/verzorger belangrijk is, passen hiervoor veilige en persoonlijke internetdiensten toe:

  • Voor de opvang van 0-13 jarigen gebruiken wij Rollebol Ouderportaal

Dit is dé manier om u te betrekken bij onze kinderopvang. We maken hiermee op een leuke en persoonlijke manier een dag opvang echt inzichtelijk. Uiteraard is dit in aanvulling op – en niet ter vervanging van – het directe contact met u als ouder. Om in te loggen gebruikt u uw klantnummer en u ontvangt per e-mail een wachtwoord.

In Rollebol Ouderportaal wordt door onze pedagogisch medewerksters bij de kinderen van 0-4 jaar een digitaal dag schriftje bijgehouden dat altijd aan het eind van de dag wordt vrijgegeven en verstuurd aan u als ouder. Hierin schrijft de pedagogisch medewerk(st)er een kort verslag over uw kind en de gebeurtenissen van de dag. U kunt op de kind-volg-verslagen in het dagboek reageren. Maak vooral ook aantekeningen over actuele zaken, waar de pedagogisch medewerk(st)er tijdens de opvang rekening mee moet houden, zoals kleine ongemakken (bijvoorbeeld een verkoudheid van uw kind) of speciale wensen ten aanzien van de voeding of info uit het consultatiebureau. De communicatie Internetservice digiDUIF wordt ook door scholen in Alkmaar gebruikt. Voor de communicatie met ouders sluiten we met onze BSO vestigingen hierop aan, zodat u als ouder alle informatie van school en opvang overzichtelijk bij elkaar hebt.
Wij trachten de communicatiekanalen open te houden. Als daar aanleiding toe is, staan wij altijd open voor een persoonlijk gesprek. Dit kan op initiatief van Rollebol kindercentra, maar u kunt ook zelf aangeven hier behoefte aan te hebben.

Rolpers is de nieuwsbrief van Rollebol kindercentra en wordt periodiek gemaakt. In onze nieuwsbrief staan de actuele zaken en informatie voor de ouders m.b.t. de organisatie van Rollebol kindercentra. Nieuwe ontwikkelingen, interessante artikelen en informatie over Rollebol kindercentra komen aan bod. Er is een algemene Rolpers voor alle vestigingen en er verschijnen speciale edities met thema’s. Specifieke informatie over de opvang van uw kind ontvangt u in de Rolpers editie voor de vestiging. Voor iedere vestiging staan er bijzonderheden en informatie over de verschillende groepen in. U ontvangt Rolpers via e-mail, Rollebol Ouderportaal en digiDUIF.

De oudergesprekken zijn vaste momenten, dat er met ouders gesproken wordt over het verblijf van hun kind op Rollebol kindercentra. Een oudergesprek vindt minimaal één keer per jaar plaats. In dit gesprek komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals ontwikkeling, opvoeding en in het bijzonder de afstemming met de ouders. Indien nodig worden ook tussentijds nog afspraken gemaakt. Daarnaast praat de groepsleiding regelmatig samen over de kinderen in de groepsvergadering. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de dagboekjes met kind-volg-verslagen en observaties.

Het intakegesprek is ongeveer een of twee weken voorafgaand aan de plaatsing. Meestal gaat dit gepaard met een rondleiding door onze accommodatie. Hiervoor worden indien mogelijk beide ouders/verzorgers uitgenodigd. De locatiemanager of locatiecoördinator legt de gang van zaken uit en u krijgt alle noodzakelijke informatie die direct met de verzorging en opvang van uw kind te maken heeft. De locatiemanager vertelt over de formele afspraken en de huisregels. Ouders die daar behoefte aan hebben kunnen een informatieblad krijgen van ons beleid. Met name het pedagogisch beleid staat bij (toekomstige) ouders in de belangstelling.

De wenperiode gaat bij Rollebol kindercentra in op de eerste dag van de plaatsing. Elk kind en elke ouder heeft de tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie en een nieuwe omgeving. Wij proberen zowel de ouders als de kinderen hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. Er is in aanvulling op ons Pedagogisch beleid bij Rollebol kindercentra ook Wenbeleid dat door de pedagogisch medewerksters wordt gehanteerd bij de uitvoering van de dienstverlening.

Overdracht bij het brengen en ophalen
U komt na een dag werken uw kind halen op het kinderdagverblijf en u wilt graag weten hoe de dag verlopen is. Met Rollebol Ouderportaal voor 0-4 jarigen kunt u voor het ophalen van uw kind al lezen hoe het die dag is gegaan. Voor info aan ouders van BSO kinderen gebruiken we digiDUIF. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk het contact met de pedagogisch medewerkster. Rollebol Ouderportaal en digiDUIF zijn veilige en persoonlijke Internetdiensten en worden door ons beschouwd als een aanvulling op de overdracht en zeker geen vervanging. Wel kunt u bij het ophalen gerichter informatie uitwisselen als u het dagrapportje al hebt gezien.

Het digitale dagschiftje in Rollebol Ouderportaal is een belangrijk middel voor de individuele informatieoverdracht bij de kinderen van 0-4 jaar, waar we bij onze kinderdagverblijven Rollebol, Olke Bolke en Skippybol mee werken. Dit is een schriftje waarin de pedagogisch medewerk(st)ers de bijzonderheden van die dag opschrijven. U bent zo in staat om de ontwikkeling van uw kind te volgen en vorderingen bij te houden, maar u kunt hierin ook zelf ontwikkelingen aangeven. Er kunnen zich in de thuissituatie altijd gebeurtenissen voordoen die het vermelden waard zijn en waar de pedagogisch medewerk(st)ers rekening mee kunnen houden. Over een prikje op het consultatie bureau, de eerste stapjes of nieuws rond de zindelijkheid, of misschien wel de komst van een broertje of zusje. Zodoende kunnen wij als verlengstuk van de thuissituatie uw kind ook bij  Rollebol kindercentra beter begeleiden en mogelijk inspelen of voortborduren op bepaalde gebeurtenissen.

Rollebol Ouderportaal App. voor ouders downloaden
Met deze App. kunnen ouders altijd en overal de laatste foto’s bekijken en het schriftje lezen. Ook kunnen ouders in het schriftje schrijven en berichten uitwisselen met de groep.
De App is beschikbaar voor een Android en Apple telefoon en tablet.
Onze Rollebol Ouderportaal App is gratis verkrijgbaar onder de naam Rollebol en is herkenbaar aan ons eigen logo. Deze App is beschikbaar in de App Store van zowel Apple als Google.

U kunt directe links vinden op onze site bij de tab Klantenomgeving.

digiDUIF voor alle ouders van onze BSO kinderen.
Om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze BSO vestigingen van Rollebol kindercentra gebruiken we digiDUIF. Alle scholen in Alkmaar zijn ook aangesloten bij digiDUIF. U kunt dus zowel de informatie van de school als ook van de buitenschoolse opvang voor uw kind via digiDUIF  ontvangen. Handig en overzichtelijk voor u als ouder.
Het gaat om e-mails over de BSO van uw kind(eren). (deze vorige zin komt voor mij een beetje uit de lucht vallen) Indien gewenst kunnen we u voor urgente berichten, zoals bijvoorbeeld noodgevallen, via SMS bereiken. Ook biedt het ons onder andere mogelijkheden u via de kalender sneller en beter inzicht te geven in de activiteiten op onze buitenschoolse opvang. Online en realtime!
Voor het gebruik van digiDuif op uw smart Phone gebruikt u de algemene App van youConnect.
U vindt hier meer informatie over op onze website onder de tab Klantenomgeving.

Het exitgesprek vindt plaats voordat het kind de leeftijd heeft gekregen om Rollebol kindercentra te verlaten. Het verblijf van het kind wordt nog een keer besproken en daarbij de verwachtingen m.b.t. de toekomst. De ouders krijgen de map met werkstukjes van het kind mee naar huis. Van het digitale schriftje in Rollebol Ouderportaal kan een kopie of afdruk worden gemaakt. Er zal aan de ouders gevraagd worden om hun mening te geven over het verblijf van het kind op Rollebol kindercentra.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding