Kwaliteitsborging

Hoe bieden wij kwaliteit?

Rollebol kindercentra is een speel- en leefplek, waar het goed toeven is voor kinderen en waar ouders vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van de opvang. We stemmen onze kinderopvang af op de belangen van kinderen en ouders in samenhang met verworven pedagogische en maatschappelijke inzichten. Ontwikkeling en verandering zien we als een continu proces, waardoor het beleid steeds aan de veranderende situatie en/of inzichten wordt aangepast. Het is een doorlopend proces van samen op weg zijn met kinderen en ouders. Daarom werken we met:

  • Deskundige, gemotiveerde en enthousiaste groepsleiding
  • Veel persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders/verzorgers
  • Een aanpak, waarbij een positieve benadering en respect voor kinderen voorop staan
  • Een instelling, waarbij het kind als individu en het ontwikkelen van de eigen identiteit centraal staan. Het creatieve aanbod speelt hierbij een belangrijke rol. In onze accommodaties zijn de ruimtes hierop specifiek ingericht, zodat deze gedachte gestalte krijgt.

Beleid
Een goed kindercentra heeft haar beleid vastgelegd op papier. In onze beleidsdocumenten staat onze visie beschreven en uiteraard vindt u daar ook informatie over onze pedagogische aanpak en de veiligheidsmaatregelen. De zorg voor kwaliteit is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Kwaliteitsborging heeft continu de aandacht van het management binnen ons kindercentra en onze pedagogisch medewerkers.

Inzage
Rollebol kindercentra beschikt over een uitgebreid informatiepakket voor de ouders. Tevens is het mogelijk inzage te krijgen in alle beleidsnotities, waaronder het pedagogisch beleid, personeelsbeleid, accommodatiebeleid, etc. Wij streven naar een open houding voor wat betreft onze aanpak. Inbreng van ouders wordt op prijs gesteld en verbetervoorstellen worden zoveel mogelijk doorgevoerd als dit een verbetering is van ons service pakket om aan de eisen en wensen van de ouders te voldoen. Uiteraard moet er wel een bedrijfseconomische afweging worden gemaakt, waarbij de haalbaarheid van de voorstellen wordt beschouwd. Ook daar is Rollebol kindercentra open in.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding