Klachtenprocedure

Rollebol kindercentra biedt ouders diverse mogelijkheden om eventuele ontevredenheid te uiten, zowel intern als extern, om onze dienstverlening te verbeteren.

Intern
U kunt uw klacht of opmerking persoonlijk met de betrokkene of verantwoordelijke bespreken, wellicht biedt het gesprek direct oplossing of is er sprake van een misverstand. Mocht dit gesprek niet de gewenste uitkomst bieden kunt u uw klacht schriftelijk indienen door middel van het ingevulde klachtenformulier op te sturen of in te leveren bij de centrale administratie van Rollebol kindercentra:

Rollebol kindercentra BV
Kennemerstraatweg 1
1814 GA  Alkmaar

<– Klachtenreglement –>
Klachtenformulier

Extern
Bij behandeling van uw klacht bij de externe klachtencommissie zal eerst worden nagevraagd of uw klacht al direct bij ons is ingediend. Rollebol kindercentra is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. U kunt de geschillencommissie  bereiken op onderstaand adres.
Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat u de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

Het adres van de externe commissie is:

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

certificaat klachtenvrij 2019

certificaat klachtenvrij 2017

certificaten Rollebol KDV Samen werken aan kwaliteit 2016

Certificaten Rollebol BSO Samen werken aan kwaliteit 2016

Certificaten Rollebol POA Samen werken aan kwaliteit 2016 

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding