Personeelsbeleid

Bij Rollebol kindercentra hebben we op zeven deelgebieden personeelsbeleid, te weten personeelsplanning, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, begeleiding en beoordeling, opleidingen, loopbaan en mobiliteit en Arbo- en verzuimbeleid.

Wij willen zoveel mogelijk richtlijnen voor de verschillende aspecten opnemen in het personeelsbeleid. Doel is om de arbeidscontracten voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden zo eenvoudig mogelijk te houden. In het personeelsbeleid komt ook onze aandacht tot uitdrukking voor de mentale belasting en gezondheid van medewerkers, bevordering van mobiliteit en inzetbaarheid, opleiding, begeleiding en beoordeling, personeelsbehoefte en doelgroepenbeleid.

Wij zijn een marktgericht organisatie en hebben daarom ook meer te bieden.

Bij Rollebol voeren we jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers. Wij hebben de intentie ook daadwerkelijk iets met de uitkomsten van beoordelingsgesprekken te doen. Een beoordelingsgesprek is de basis voor de taken, het salaris, promotie of het dienstverband van de medewerker.

Administratieve afhandeling
Bij het uitvoeren van een personeelsbeleid binnen Rollebol zijn heel wat externe instanties betrokken. Hierbij kan gedacht worden aan pensioenfondsen, bedrijfsverenigingen, arbeidsbureaus, overheidsorganen en vakorganisaties. De directie van Rollebol houdt regelmatig contacten met deze instanties. Daarnaast worden wij bij de administratieve afhandeling bijgestaan door specialisten op het gebied van personeelsadministratie en bijbehorende salarisadministratie.

Modellen
Bij het opstellen van arbeidscontracten, het houden van personeelsbeoordelingen en degelijke, maken wij zoveel mogelijk gebruik van modellen, die op maat worden gemaakt voor de situatie bij Rollebol. Natuurlijk is de opzet om minimaal aan te sluiten op de algemene uitgangspunten, zoals de CAO-Kinderopvang, wet- en regelgeving, ARBO richtlijnen, etc.

Contracten op maat
Bij het opstellen en aanbieden van contracten volgt Rollebol de marktontwikkelingen nauwgezet.
Het vaststellen van uiteenlopende arbeidsvoorwaarden en het inspelen op de gevolgen van wetgeving is een vast element van ons personeelsmanagement.

Onder meer ten gevolge van veranderingen in de arbeidsmarkt, andere verhoudingen tussen werk en privé, meer flexibiliteit in arbeidsverhoudingen en wijzigingen in de fiscale wetgeving, worden er andere eisen gesteld aan arbeidsvoorwaarden.

Wij maken gebruik van externe adviseurs als het gaat om expertise op het vlak van personeelsmanagement, gekoppeld aan kennis van het arbeidsrecht, maar ook in een samenspel met deskundigen op terreinen als salarisberekening en fiscaliteit, zorgt Rollebol kindercentra dat haar medewerk(st)ers optimaal geadviseerd worden over arbeidsvoorwaarden.

Op deze wijze bieden wij aan ons personeel arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen op maat, met allerlei aspecten zoals, employee benefits, beloning versus vrije tijd, werknemersverzekeringen, faciliteiten voor werknemers, studie en opleiding, verlof etc.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding