Pedagogisch coach VVE

Om de kwaliteit van VVE te optimaliseren en te bewaken worden een gericht aantal HBO-gekwalificeerde medewerkers  in de voorschoolse educatie bij Rollebol kindercentra ingezet. Voor het borgen van de pedagogische kwaliteit is continue coaching op de werkvloer nodig, alsmede uitwisseling tussen pedagogisch medewerkers en afstemming met de basisscholen. De pedagogisch coach vervult hier een belangrijke rol in.

Bovendien is de pedagogisch coach nodig om het opbrengstgericht werken vorm te geven en de kwaliteit van het aanbod te bewaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het observeren en weten welke spelactiviteiten nodig zijn om een kind verder in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren.

Een pedagogisch coach wordt bij Rollebol kindercentra ingezet als medewerker op de groep, als ondersteuner en voor het coachen en begeleiden van de pedagogisch medewerkers op de werkvloer. De pedagogisch coach is regelmatig aanwezig op een VVE-groep om de pedagogisch medewerker te ondersteunen bij het realiseren van een VVE-aanbod van hoge kwaliteit. Aanvullend op de primaire ondersteunende taak vervult de pedagogisch coach daar extra werkzaamheden die worden ingezet om de kwaliteit van vve te verhogen. Voor het inzetten van de pedagogisch coach wordt een richtlijn gehanteerd van minimaal vier uur per vve-groep per week.

Rollebol kindercentra beschikt over een eigen gekwalificeerd opleidingsteam. De pedagogisch coaches VVE leiden de pedagogisch medewerkers (PM) op om te werken met een erkende voorschoolse methode en certificeren de PM-ers. Daarnaast beschikken onze pedagogisch coaches over specifieke kennis van ontwikkelingspedagogiek, een helicopterview in het groepsproces en coachende vaardigheden naar collega pedagogisch medewerkers. Met deze inzet wordt optimaliseren en bewaken we binnen Rollebol kindercentra de kwaliteit van de VVE en daarmee de versterking van de opbrengsten van de VVE.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding