Observatie en kindvolgsysteem

Werkwijze

Bij Rollebol kindercentra gebruiken we de werkwijze “KIJK!” Onze pedagogisch medewerkers zijn gericht om op een planmatige manier, ontwikkelingsgericht te werken met kinderen van 0-4 jaar in kinderdagverblijf of Peuteropvang.
Pedagogisch medewerkers hebben hiermee een observatie-instrumentarium ter beschikking, plus handelingssuggesties, voor de sociale, de taal en motorische ontwikkeling van kinderen. Dit is uitgewerkt voor observaties in de ontwikkeling tussen 0 en 4 jaar. De pedagogisch medewerksters zijn opgeleid om hier planmatig mee te werken. Het gedrag van kinderen wordt geobserveerd om hieraan ontwikkelingsgerichte interacties te verbinden. Het planmatig werken is onderscheiden in stappen: gegevensverzameling; signalering en analyse van het ontwikkelingsverloop; voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een plan van aanpak.

Ontwikkelingsgericht

De ontwikkeling van het individuele kind staat bij Rollebol kindercentra altijd centraal. Hiervoor maken wij gebruik van een speciale observatiemethode, het ‘kindvolgsysteem’. De leidsters observeren de kinderen tijdens de dagelijkse bezigheden, en op vaste ijk-momenten kijken zij met behulp van gerichte observatielijsten in het observatiesysteem, waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt elke vijf tot zes maanden, tot uw kind naar de basisschool gaat. Zo houden we een vinger aan de pols: loopt alles naar wens? Waar heeft uw kind behoefte aan? Zo kunnen we spelletjes aanbieden die speciaal bij uw kind passen, bijvoorbeeld op het gebied van beweging of taal.
De bevindingen van de leidsters worden vastgelegd in verschillende observatie boekjes, die als leidraad dienen tijdens de jaarlijks terugkerende 10-minutengesprekken. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u de observatie boekjes mee.

KIJK!

De eerste 4 jaar van hun leven maken kinderen een heel snelle ontwikkeling door. Van afhankelijke baby naar pratende, rennende, spelende peuter: wat leert een kind enorm veel in die 4 jaar!
Onze leidsters kijken naar alle aspecten van de ontwikkeling van de kinderen en stimuleren hen volop.
Zo wordt er gekeken naar het sociaal-emotionele aspect: hoe gaat het kind om met anderen, hoe goed kent het zichzelf, hoe gaat het om met emoties? Al bij de jongste baby’s wordt hier naar gekeken, en bij elke leeftijd weten de leidsters precies hoe zij de kinderen weer verder kunnen brengen. De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van de kinderen. Door hun ervaring horen de leidsters de kleinste stapjes in de spraakontwikkeling, en ieder stapje is een feest! Spelenderwijs, met liedjes en verhaaltjes, leert een kind zich steeds beter uit te drukken en wij helpen hen daarbijDe motorische ontwikkeling van kinderen wordt bijgehouden: van de baby die zijn hoofdje beweegt tot de peuter die rond rent op de speelplaats of zelfstandig zijn bordje leeg eet. Rollebol kindercentra beschikt zowel binnen als buiten over ruimtes die zijn aangepast aan de bewegingsbehoeften van de verschillende leeftijdsgroepen.

Werken met thema’s

Rollebol kindercentra kent bij de kinderdagverblijven en Peuteropvang een unieke werkwijze, die ervoor zorgt dat kinderen spelenderwijs de wereld om hen heen leren kennen. Elke drie tot vier weken kiezen we een thema. Hiermee stimuleren we telkens weer de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.
Activiteiten, kringgesprekjes, liedjes en verhaaltjes staan dan in het teken van dit onderwerp. Omdat een aantal weken aaneensluitend wordt gewerkt met hetzelfde thema, is het mogelijk er wat dieper op in te gaan.
De thema’s worden heel breed gekozen, en zijn bedoeld om het kind te helpen in zijn ontwikkeling. De ene keer staat muziek centraal (cultuur), een andere keer ‘opa en oma’ (sociale ontwikkeling, een eerste stap naar geschiedenis, hoe was het vroeger). Ook thema’s gericht op bijvoorbeeld natuur komen aan bod. Op speelse wijze, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen, wordt zo hun leefwereld vergroot.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding