Opvang bij kindercentrum Rollebol

Wat maakt kindercentrum Rollebol zo uniek?

Kinderdagverblijf Rollebol heeft 4 horizontale groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en drie-plussers, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Babygroep
De babygroep bestaat uit maximaal 12 kinderen per dag en er zijn vier pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig. Er is altijd een vaste, voor het kind bekende groepsleidster aanwezig. Zo kan er een goede vertrouwensband met het kind opgebouwd en onderhouden worden.
De baby’s hebben hun eigen dagritme wat betreft slapen en eten. Tijdens het intakegesprek wordt het ritme van het kind met de ouders/verzorgers besproken, zodat de leidsters zoveel mogelijk hetzelfde schema als thuis aan kunnen houden. Wanneer de baby kan deelnemen aan een vast ritme wordt er met deze groep kinderen op gezette tijden gegeten, gedronken en geslapen. Als de kinderen een leeftijd van 12 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de dreumesgroep.

Dreumesgroep
Op de dreumesgroep zijn maximaal 15 kinderen per dag aanwezig. Er zijn dan drie pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig. Op de dreumesgroep wordt een vast dagritme gehanteerd; de tijden waarop gegeten, gedronken en geslapen wordt zijn elke dag nagenoeg gelijk. Dit geeft de kinderen houvast en voorspelbaarheid in wat er gebeuren gaat.
Naast het vaste dagritme worden activiteiten aangeboden in de vorm van spel, zang, dans of een Uk & Puk knutselactiviteit. Op deze manier maken zij kennis met de vestiging brede thema’s van Uk & Puk. De pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd om de activiteiten te geven. De kinderen zijn vrij om hieraan deel te nemen. Ze kunnen er ook voor kiezen om zelf of met andere kinderen te spelen. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben oog voor de ontwikkeling en de doorgaande leerlijn van de kinderen. Getracht wordt de kinderen te stimuleren om deel te nemen aan groepsactiviteiten.
De dreumesgroep en peutergroep zijn met elkaar verbonden door een verschuifbare wand. Dit geeft de mogelijkheid om de kinderen ook samen in één groepsruimte te laten spelen. Ook de buitenspeelruimte met grote zandbak en veel speeltoestellen wordt gemeenschappelijk gebruikt. Voordeel voor de kinderen is dat ze meer mogelijkheden hebben om te spelen en dat ze sneller vertrouwd raken met alle kinderen en pedagogisch medewerkers van het dagverblijf.
Als de kinderen een leeftijd van 24 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de peutergroep.

Peutergroep
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Op deze groep zijn twee pedagogisch medewerksters aanwezig. De kinderen blijven in deze groep tot ze 3 jaar zijn. Ook op de peutergroep wordt een dagritme gehanteerd, waarop op vaste tijden gegeten, gedronken en geslapen wordt. Op de peutergroep begint ook de zindelijkheidstraining. Wanneer ouders aangeven zelf thuis te zijn begonnen met trainen, zullen onze medewerkers hier ook mee aan de gang gaan. De peutergroep beschikt over vier minitoiletjes waarop geoefend kan worden.
Op de peutergroep wordt het Uk & Puk programma gegeven door gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Zij doen dit ook om de brede ontwikkeling van de kinderen in een doorgaande lijn te ontwikkelen. Als de kinderen een leeftijd van 3 jaar bereikt hebben, stromen zij door naar de drie-plus groep.

Drie-plus groep
Op de drie-plus groep zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig en staan twee pedagogisch medewerksters. De drie-plus kinderen verblijven aan de andere kant van het gebouw, dicht bij de BSO zodat ze alvast kunnen wennen aan de gang naar school. Op de groep is voldoende speelgoed en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Deze groep heeft regelmatig bezoekjes aan basisschool ’t Baeken, om de gang van zaken op school alvast te proeven. Zij doen ochtenden mee aan de activiteiten van de school. Enerzijds ontdekt het kind zichzelf en de wereld om zich heen door vrij te spelen met allerlei materialen en met andere kinderen. Anderzijds proberen de pedagogisch medewerkers de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door het regelmatig aanbieden van geschikte activiteiten en materialen. Onze pedagogisch medewerkers op de drie-plus groep gebruiken het voorschoolse educatie programma Uk & Puk, net als de voorgaande groepen. In deze groep wordt er meer ingegaan op de weg naar school en zullen de activiteiten aangepast worden op de leeftijd van deze kinderen. Dit is een speels totaal programma. Met Uk & Puk kunnen peuters vaardigheden bijgebracht worden die een goede start op de basisschool mogelijk maken. Waaronder, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling, leren omgaan met anderen, zelfstandigheid, ontuikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. De ontwikkeling die het kind doormaakt zal met de ouders besproken worden en in overleg met hen ook met de toekomstige basisschool. Zo houden wij de doorgaande leerlijn van de kinderen in tact.

Peuteropvang
Op de peuteropvang zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig en staan twee pedagogisch medewerkers. De peuters hebben een vast dagprogramma, steeds aan de hand van een thema. We zorgen met een VVE programma dat uw kind optimaal wordt voorbereid op de gang naar school.

Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang bieden wij voorschoolse en naschoolse opvang in 2 groepen van maximaal 20 kinderen. Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken  bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien.

Roulerend komen de volgende hoofd thema’s  in een vier wekelijkse cyclus aan bod:

  • Kunst & creatief
  • Natuur & techniek
  • Muziek-dans & theater
  • Sport & spel

Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van het kind stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van het kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO. Het vijfde thema “Educatie & huiswerkbegeleiding” kan op aanvraag van ouders in worden gezet.

Extra dienstverlening
Kindercentrum Rollebol beschikt over een aparte grote keuken. Kinderen kunnen een verse warme maaltijd gebruiken. Kinderen van de buitenschoolse opvang die gebruikmaken van de vervroegde opvang kunnen bij ons ontbijten.

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor kindercentrum Rollebol? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding