Opvang bij kinderdagverblijf Rollebol

Wat maakt kinderdagverblijf Rollebol zo uniek?

Kinderdagverblijf Rollebol heeft 4 horizontale groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en drie-plussers

Babygroep
De babygroep bestaat uit maximaal 12 kinderen per dag en er zijn drie pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig. Er is altijd een vaste, voor het kind bekende groepsleidster aanwezig. Zo kan er een goede vertrouwensband met het kind opgebouwd en onderhouden worden.
De baby’s hebben hun eigen dagritme wat betreft slapen en eten. Tijdens het intakegesprek wordt het ritme van het kind met de ouders/verzorgers besproken, zodat de leidsters zoveel mogelijk hetzelfde schema als thuis aan kunnen houden. Wanneer de baby kan deelnemen aan een vast ritme wordt er met deze groep kinderen op gezette tijden gegeten, gedronken en geslapen. Als de kinderen een leeftijd van 12 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de dreumesgroep.

Dreumesgroep
Op de dreumesgroep zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig. Er zijn dan drie pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig. Op de dreumesgroep wordt een vast dagritme gehanteerd; de tijden waarop gegeten, gedronken en geslapen wordt zijn elke dag nagenoeg gelijk. Dit geeft de kinderen houvast en voorspelbaarheid in wat er gebeuren gaat.
Naast het vaste dagritme worden activiteiten aangeboden in de vorm van spel, zang, dans of een knutselactiviteit. De kinderen zijn vrij om hieraan deel te nemen. Ze kunnen er ook voor kiezen om zelf of met andere kinderen te spelen. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben oog voor de ontwikkeling van de kinderen. Getracht wordt de kinderen te stimuleren om deel te nemen aan groepsactiviteiten.
De dreumesgroep en peutergroep zijn met elkaar verbonden door een verschuifbare wand. Dit geeft de mogelijkheid om de kinderen ook samen in één groepsruimte te laten spelen. Ook de buitenspeelruimte met grote zandbak en veel speeltoestellen wordt gemeenschappelijk gebruikt. Voordeel voor de kinderen is dat ze meer mogelijkheden hebben om te spelen en dat ze sneller vertrouwd raken met alle kinderen en leidsters van het dagverblijf.
Als de kinderen een leeftijd van 24 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de peutergroep.

Peutergroep
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Op deze groep zijn drie pedagogisch medewerksters aanwezig. De kinderen blijven in deze groep tot ze 3 jaar zijn. Ook op de peutergroep wordt een dagritme gehanteerd, waarop op vaste tijden gegeten, gedronken en geslapen wordt. Op de peutergroep begint ook de zindelijkheidstraining. Wanneer ouders aangeven zelf thuis te zijn begonnen met trainen, zullen onze medewerkers hier ook mee aan de gang gaan. De peutergroep beschikt over vier minitoiletjes waarop geoefend kan worden.
Op de peutergroep wordt regelmatig in thema’s van ongeveer zes weken gewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan het thema zomer, sprookjes, onderwaterwereld etc.

Drie-plus groep
Op de drie-plus groep zijn maximaal 16 kinderen per dag aanwezig en staan twee pedagogisch medewerksters. De drie-plus kinderen verblijven aan de andere kant van het gebouw, dicht bij de BSO zodat ze alvast kunnen wennen aan de gang naar school. Op de groep is voldoende speelgoed en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Enerzijds ontdekt het kind zichzelf en de wereld om zich heen door vrij te spelen met allerlei materialen en met andere kinderen. Anderzijds proberen de leidsters de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door het regelmatig aanbieden van geschikte activiteiten en materialen. Onze leidsters op de drie-plus groep gebruiken het voorschoolse educatie programma Puk & Ko. Dit is een speels totaal programma. Met Puk & Ko kunnen peuters vaardigheden bijgebracht worden die een goede start op de basisschool mogelijk maken. De taalontwikkeling staat voorop, maar ook sociaalcommunicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen komen aan bod.

Extra dienstverlening
Kinderdagverblijf Rollebol beschikt over een aparte grote keuken. Kinderen die gebruikmaken van de verlengde opvang kunnen een verse warme maaltijd gebruiken. Kinderen van de buitenschoolse opvang die gebruikmaken van de vervroegde opvang kunnen bij ons ontbijten.
Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor KDV Rollebol? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding