Betrokkenheid ouders

Rollebol heeft interactie met ouders hoog in het vaandel staan

Als uw kind bij een vestiging van Rollebol kindercentra geplaatst wordt, dragen ouders de zorg voor een belangrijk deel over aan het kindercentrum. Dat is een hele verantwoordelijkheid waarvan wij ons zeer bewust zijn. Daarom is een goed contact met ouders voor Rollebol heel belangrijk. Dit betekent dat zowel ouders als de kinderopvang informatie over en weer moeten kunnen uitwisselen. Die uitwisseling probeert de kinderopvang op verschillende manieren te stimuleren:

Voor plaatsing van het kind hebben ouders een intakegesprek met de locatiemanager van de locatie waar hun kind geplaatst wordt. Na de eerste twee maanden opvang hebben ouders en de mentor van het kind een evaluatiegesprek.

Het intakegesprek is ongeveer een of twee weken voorafgaand aan de plaatsing. Meestal gaat dit gepaard met een rondleiding door onze accommodatie. Hiervoor worden indien mogelijk beide ouders/verzorgers uitgenodigd. De locatiemanager of locatiecoördinator legt de gang van zaken uit en u krijgt alle noodzakelijke informatie die direct met de verzorging en opvang van uw kind te maken heeft. De locatiemanager vertelt over de formele afspraken en de huisregels. Ouders die daar behoefte aan hebben kunnen een informatieblad krijgen van ons beleid. Met name het pedagogisch beleid staat bij (toekomstige) ouders in de belangstelling.

De mening van ouders telt. Rollebol kindercentra staat open voor ideeën, maar ook voor kritiek. Wij zijn continu bezig om aan de eisen en wensen van onze klanten te voldoen. Een van de belangrijkste doelstelling van Rollebol is het nastreven van klanttevredenheid. U zult bij Rollebol een open cultuur aantreffen en een prettige en klantgerichte communicatie met alle betrokkenen binnen de organisatie.

Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie waar ouders kunnen aankloppen met vragen en problemen. Via de oudercommissie is inspraak binnen het reilen en zeilen van de organisatie van Rollebol voor een belangrijk deel geregeld.

Rollebol hecht veel waarde aan de mening van ouders. Ouders kunnen een Oudercommissie oprichten voor iedere vestiging van Rollebol kindercentra. Daarnaast is er een Centrale Oudercommissie, waarin ouders op centraal niveau meepraten over beleidsonderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Iedere ouder kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. De leden worden gekozen door de Oudercommissies.

De dagelijkse haal- en brengmomenten zijn voor de ouders en pedagogisch medewerkers een ideale gelegenheid om informatie uit te wisselen. Ook kunnen ouders in het ouderportaal nalezen hoe het hun kind die dag is vergaan.

Twee maal per jaar registreren de pedagogisch medewerkers elk kind. Er wordt dan vooral gekeken naar het welbevinden en ontwikkeling van het kind. In het groepsoverleg worden de bevindingen besproken en daarna met de ouders doorgenomen. Zo nodig wordt de omgang met het kind aangepast.

Wij organiseren voor alle ouders elk jaar een gezamenlijke ouderavond. Dan worden er inhoudelijke onderwerpen besproken, soms in aanwezigheid van een deskundige. Afhankelijk van wat er leeft en speelt op een locatie kan er nog een ouderavond of een inloopochtend organiseren.

Tenslotte betrekken wij ouders bij feesten of uitstapjes, het organiseren en vieren van het verjaardagsfeest van hun kind op de groep en het vieren van gezamenlijke feesten zoals Sinterklaas, het kerstfeest en het paasfeest.

Rolpers is de nieuwsbrief van Rollebol kindercentra en wordt periodiek gemaakt. In onze nieuwsbrief staan de actuele zaken en informatie voor de ouders m.b.t. de organisatie van Rollebol kindercentra. Nieuwe ontwikkelingen, interessante artikelen en informatie over Rollebol kindercentra komen aan bod. Er is een algemene Rolpers voor alle locaties en er verschijnen speciale edities met thema’s. Specifieke informatie over de opvang van uw kind ontvangt u in de Rolpers editie voor de locatie. Voor iedere locatie staan er bijzonderheden en informatie over de verschillende groepen in. U ontvangt Rolpers via Rollebol Ouderportaal.

De oudergesprekken zijn vaste momenten waarop er met ouders gesproken wordt over het verblijf van hun kind op Rollebol kindercentra. Een oudergesprek vindt minimaal één keer per jaar plaats. In dit gesprek komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals ontwikkeling, opvoeding en in het bijzonder de afstemming met de ouders. Indien nodig worden ook tussentijds nog afspraken gemaakt. Daarnaast praat de locatiemanager regelmatig samen met de pedagogisch medewerkers over de kinderen in de groepsvergadering. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de dagboekjes met kind-volg-verslagen en observaties.

De wenperiode gaat bij Rollebol kindercentra in op de eerste dag van de plaatsing. Elk kind en elke ouder heeft de tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie en een nieuwe omgeving. Wij proberen zowel de ouders als de kinderen hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. Er is in aanvulling op ons Pedagogisch beleid bij Rollebol kindercentra ook Wenbeleid dat door de pedagogisch medewerkers wordt gehanteerd bij de uitvoering van de dienstverlening.

U komt na een dag werken uw kind halen op het kinderdagverblijf en u wilt graag weten hoe de dag verlopen is. Met Rollebol Ouderportaal kunt u voor het ophalen van uw kind al lezen hoe het die dag is gegaan. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk het contact met de pedagogisch medewerker. Rollebol Ouderportaal is een veilige en persoonlijke Internetdiensten en wordt door ons beschouwd als een aanvulling op de overdracht en zeker geen vervanging. Wel kunt u bij het ophalen gerichter informatie uitwisselen als u het dagrapportje al hebt gezien.

Het digitale dagschiftje in Rollebol Ouderportaal is een belangrijk middel voor de individuele informatieoverdracht, waar we bij al onze locaties mee werken. Dit is een schriftje waarin de pedagogisch medewerkers de bijzonderheden van die dag opschrijven. U bent zo in staat om de ontwikkeling van uw kind te volgen en vorderingen bij te houden, maar u kunt hierin ook zelf ontwikkelingen aangeven. Er kunnen zich in de thuissituatie altijd gebeurtenissen voordoen die het vermelden waard zijn en waar de pedagogisch medewerk(st)ers rekening mee kunnen houden. Over een prikje op het consultatie bureau, de eerste stapjes of nieuws rond de zindelijkheid, of misschien wel de komst van een broertje of zusje. Zodoende kunnen wij als verlengstuk van de thuissituatie uw kind ook bij Rollebol kindercentra beter begeleiden en mogelijk inspelen of voortborduren op bepaalde gebeurtenissen.

Het exitgesprek vindt plaats voordat het kind de leeftijd heeft gekregen om Rollebol kindercentra te verlaten. Het verblijf van het kind wordt nog een keer besproken en daarbij de verwachtingen m.b.t. de toekomst. De ouders krijgen de map met werkstukjes van het kind mee naar huis. Van het digitale schriftje in Rollebol Ouderportaal kan een kopie of afdruk worden gemaakt. Er zal aan de ouders gevraagd worden om hun mening te geven over het verblijf van het kind op Rollebol kindercentra.

Omgang met ouders

Voor iedere ouder is het belangrijk dat het kindercentrum een veilige, vertrouwde plek wordt voor het kind. Het is per slot van rekening niet niks om een deel van de opvoeding aan anderen over te dragen. Het proeven van de sfeer in het gebouw of het zien hoe de groepsleiding met de kinderen omgaat, is voor ouders vaak een belangrijk gegeven om het dagverblijf te beoordelen. Wij hechten veel waarde aan interactie met de ouders. Dat is ons uitgangspunt.

We trachten altijd zo optimaal mogelijk rekening te houden met de behoefte van ouders en kinderen. Daarom wordt aan de communicatie met ouders/verzorgers veel aandacht besteed. U hebt natuurlijk dagelijks contact met de pedagogisch medewerk(st)ers bij het halen en brengen. Maar dit is meestal vluchtig en informeel, doch voldoende om vinger aan de pols te houden over het reilen en zeilen bij Rollebol kindercentra. Omdat een goede interactie tussen de pedagogisch medewerk(st)ers op het kindercentrum en u als ouder/verzorger belangrijk is, passen hiervoor veilige en persoonlijke internetdiensten toe:

  • Voor de opvang van 0-13 jarigen gebruiken wij Rollebol Ouderportaal

Dit is dé manier om u te betrekken bij onze kinderopvang. We maken hiermee op een leuke en persoonlijke manier een dag opvang echt inzichtelijk. Uiteraard is dit in aanvulling op – en niet ter vervanging van – het directe contact met u als ouder. Om in te loggen gebruikt u uw klantnummer en u ontvangt per e-mail een wachtwoord.

In Rollebol Ouderportaal wordt door onze pedagogisch medewerksters bij de kinderen van 0 tot 4 jaar een digitaal dag schriftje bijgehouden dat altijd aan het eind van de dag wordt vrijgegeven en verstuurd aan u als ouder. Hierin schrijft de pedagogisch medewerk(st)er een kort verslag over uw kind en de gebeurtenissen van de dag. U kunt op de kind-volg-verslagen in het dagboek reageren. Maak vooral ook aantekeningen over actuele zaken, waar de pedagogisch medewerk(st)er tijdens de opvang rekening mee moet houden, zoals kleine ongemakken (bijvoorbeeld een verkoudheid van uw kind) of speciale wensen ten aanzien van de voeding of info uit het consultatiebureau. 
Voor de communicatie met ouders maken we voor onze BSO locaties ook gebruik van ouderportaal, zodat u als ouder alle informatie van de opvang overzichtelijk bij elkaar hebt.

Wij trachten de communicatiekanalen open te houden. Als daar aanleiding toe is, staan wij altijd open voor een persoonlijk gesprek. Dit kan op initiatief van Rollebol kindercentra, maar u kunt ook zelf aangeven hier behoefte aan te hebben.

Rolpers is de nieuwsbrief van Rollebol kindercentra en wordt periodiek gemaakt. In onze nieuwsbrief staan de actuele zaken en informatie voor de ouders m.b.t. de organisatie van Rollebol kindercentra. Nieuwe ontwikkelingen, interessante artikelen en informatie over Rollebol kindercentra komen aan bod. Er is een algemene Rolpers voor alle locaties en er verschijnen speciale edities met thema’s. Specifieke informatie over de opvang van uw kind ontvangt u in de Rolpers editie voor de locatie. Voor iedere locatie staan er bijzonderheden en informatie over de verschillende groepen in. U ontvangt Rolpers via Rollebol Ouderportaal.