Kwaliteitsborging

Hoe bieden wij kwaliteit?

Rollebol kindercentra is een speel- en leefplek, waar het goed toeven is voor kinderen en waar ouders vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van de opvang. We stemmen onze kinderopvang af op de belangen van kinderen en ouders in samenhang met verworven pedagogische en maatschappelijke inzichten. Ontwikkeling en verandering zien we als een continu proces, waardoor het beleid steeds aan de veranderende situatie en/of inzichten wordt aangepast. Het is een doorlopend proces van samen op weg zijn met kinderen en ouders. Daarom werken we met:

  • deskundige, gemotiveerde en enthousiaste groepsleiding;
  • veel persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders/verzorgers;
  • een aanpak waarbij een positieve benadering en respect voor de autonomie van het kind voorop staat;
  • een op de leeftijd afstemde speelleeromgeving waarin het kind zich volop kan ontwikkelen.

Rollebol kindercentra is ingeschreven in het KVK onder nummer 37095741.

Beleid

Rollebol kindercentra heeft haar beleid vastgelegd.  In onze beleidsdocumenten staat onze visie beschreven en uiteraard vindt u daar ook informatie over onze pedagogische aanpak en de veiligheidsmaatregelen. De zorg voor kwaliteit is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Kwaliteitsborging heeft continu de aandacht van het management binnen onze kindercentra en onze pedagogisch medewerkers.

Inzage

Rollebol kindercentra beschikt over een uitgebreid informatiepakket voor de ouders. Tevens is het mogelijk inzage te krijgen in alle beleidsnotities, waaronder het pedagogisch beleid, personeelsbeleid, accommodatiebeleid, etc. Wij streven naar een open houding voor wat betreft onze aanpak. Inbreng van ouders wordt op prijs gesteld en verbetervoorstellen worden zoveel mogelijk doorgevoerd als dit een verbetering is van ons service pakket om aan de eisen en wensen van de ouders te voldoen. Uiteraard moet er wel een bedrijfseconomische afweging worden gemaakt, waarbij de haalbaarheid van de voorstellen wordt beschouwd. Ook daar is Rollebol kindercentra open in.

Kwaliteitscertificaat HKZ/ISO 9001

HKZ is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen zij samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren.

Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk. Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg.

“Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.” (Bron: www.hkz.nl)

Alle locaties van Rollebol kindercentra zijn HKZ gecertificeerd (met uitzondering van onze recent geopende BSO-locatie aan de Kennemerpoort, deze wordt bij de volgende keuring meegenomen).

Klanttevredenheidonderzoek

We trachten zo goed als mogelijk aan de eisen en wensen van onze klanten te voldoen. Daarom houden wij periodiek een klanttevredenheidsonderzoek, waarbij we op zoek zijn naar verbeterpunten voor onze dienstverlening. Dit klanttevredenheidsonderzoek houden wij in samenwerking met www.kinderopvang.tevreden.nl. Ook tijdens de oudergesprekken kunt u op een vragenlijst voor ouders uw verbeterpunten aangeven.

Klachtenprocedure

Rollebol kindercentra biedt ouders diverse mogelijkheden om eventuele ontevredenheid te uiten, zowel intern als extern, om onze dienstverlening te verbeteren.

Intern
U kunt uw klacht of opmerking persoonlijk met de betrokkene of verantwoordelijke bespreken, wellicht biedt het gesprek direct oplossing of is er sprake van een misverstand.

Mocht dit gesprek niet de gewenste uitkomst bieden kunt u uw klacht schriftelijk indienen door middel van het ingevulde klachtenformulier op te sturen of in te leveren bij de centrale administratie van Rollebol kindercentra:

Rollebol kindercentra BV
Kennemerstraatweg 1
1814 GA  Alkmaar

Extern
Bij behandeling van uw klacht bij de externe klachtencommissie zal eerst worden nagevraagd of uw klacht al direct bij ons is ingediend. Rollebol kindercentra is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Dit is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. U kunt de geschillencommissie  bereiken op onderstaand adres.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat u de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.