Vormen van opvang

Rollebol kindercentra biedt "opvang op maat"

Rollebol is een particuliere en professionele kinderopvangorganisatie voor ouders die veel waarde hechten aan kwaliteit, service en flexibiliteit. Ons servicepakket is zo optimaal mogelijk afgestemd op uw eisen en wensen. Wij bieden niet alleen reguliere maar ook verlengde opvang. Voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar is er dagopvang (KDV), vanaf 2 jaar is er peuteropvang (POA) en vanaf 4 jaar is er buitenschoolse opvang (BSO).

Ouders kunnen bij Rollebol kindercentra terecht voor professionele kinderopvang. Wij krijgen van ouders vertrouwen, omdat we dagelijks goede opvang van hun kinderen kunnen waarborgen. U zult ontdekken dat u aan Rollebol met een gerust hart uw kind kunt toevertrouwen. De kinderen worden opgevangen en begeleid door vaste gediplomeerde en enthousiaste pedagogisch medewerkers in een optimale omgeving.

Vragen?

U kunt ons kindercentrum telefonisch bereiken via de centrale administratie op: 072 – 566 90 28 of mail ons naar: info@rollebol.nl
Rollebol baby opvang

Kinderdagverblijf

Deze vorm van opvang is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 weken tot 4 jaar, het moment waarop zij naar school gaan. Uw kind voor het eerst achterlaten op het kinderdagverblijf is een grote stap, daarom zorgen wij voor een omgeving die veilig en vertrouwd is. Uw kind wordt liefdevol opgevangen door professionele pedagogisch medewerkers. 

Het kinderdagverblijf is gedurende het gehele jaar open dus ook tijdens (school)vakanties, van maandag tot en met vrijdag, van 07:00 uur tot 19.00 uur. Rollebol kindercentra hanteert zowel de verticale als horizontale groepsindeling. Stabiliteit is een belangrijk uitgangspunt van ons pedagogisch handelen.

Wij zorgen voor verantwoorde (brood)-maaltijden, vers fruit en tussendoortjes. Bijzondere wensen gaan in overleg met de ouders. Het eten van een warme maaltijd kan worden aangeboden als extra service waar op aanvraag gebruik van kan worden gemaakt. Natuurlijk zullen wij regelmatig de behoefte van de ouders peilen omtrent onze openingstijden.

Op alle vestigingen met dagopvang, zoals kindercentrum Rollebol, kindercentrum Olke Bolke, kindercentrum Skippybol, kindercentrum Stoombol en kindercentrum Holderdebolder bieden we voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor de vestigingen waar Peuteropvang wordt geboden, zoals Rollebol, Knikkebol, Holderdebolder, Stoombol, Bolleboos en Stuiterbol. Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Rollebol kindercentra vindt  het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Ontdekkend spelen met VVE (voor- en vroegschoolse educatie) Bij het VVE-programma wordt uw kind op een speelse manier bij de ontwikkeling gestimuleerd. De ontwikkeling van de taal krijgt aandacht, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Niet alleen de activiteiten die de pedagogisch medewerksters aanbieden, maar ook het spelmateriaal en de inrichting van onze accommodatie speelt hierbij een rol.

Door extra aandacht voor de ontwikkeling bereiden wij uw kind goed voor op de basisschool en vergroten wij de kans op een vloeiende overstap naar het onderwijs. Voordat uw kind naar de basisschool gaat, maakt de pedagogisch medewerkster een overdracht. In het oudergesprek krijgt u deze overdracht aangeboden om eerst zelf te lezen. Deze wordt na uw instemming aan de basisschool verstrekt.

Vierogen principe op het kinderdagverblijf Een pedagogisch medewerker is niet alleen met één of meerdere kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand hem/haar kan zien en/of horen. De accommodatie is zodanig gebouwd dat er goed zicht is op de eigen groep, de buurgroep en de verschoonruimte. De ruimtes zijn transparant met veel glas in wanden en deuren en in alle slaapkamers zijn babyfoons aanwezig. De locaties zijn beveiligd met biometrische toegangscontrole. Alleen vaste medewerkers en oproepkrachten die goed bekend zijn met de locatie openen en sluiten. Aan het begin en eind van de dag werken pedagogisch medewerkers samen. Op de vestiging wordt er om 07.00 uur geopend met minimaal twee medewerkers. Aan het eind van de dag wordt er tussen 18.00 en 19:00 uur afgesloten met twee medewerkers. Dit kan binnen en buiten zijn. Er staan nooit twee invalmedewerkers tegelijk op één groep, waar nodig wordt gewisseld met een vaste medewerker. Het vierogen principe is een wettelijke regeling gericht op het veiliger maken van de kinderopvang.

Vaste gezichten Rollebol kindercentra zorgt er altijd voor dat emotionele veiligheid aan kinderen wordt geboden. Dit betekent onder andere dat elk kind is geplaatst in één vaste groep met de bijbehorende vaste pedagogisch medewerkers. In sommige situaties is het nodig om hierop een uitzondering te maken, bijvoorbeeld aan het begin en/of einde van de opvangdag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn. De groepen worden dan samengevoegd. Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd. Hierbij volgen we altijd de beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang.

Welke vestigingen zijn een Kinderdagverblijf?

Rollebol Peuteropvang

Peuteropvang

Deze vorm van opvang is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, het moment waarop zij naar school gaan. De peuteropvang is gedurende 4 uur per dag geopend tijdens schoolweken.

Wij bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de pedagogisch medewerkers daar direct op in.

Ontdekkend spelen
Op alle vestigingen met peuteropvang bieden we voorschoolse educatie (VVE).  Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool.

Rollebol kindercentra vindt  het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Bij het VVE-programma wordt uw kind op een speelse manier bij de ontwikkeling gestimuleerd. De ontwikkeling van de taal krijgt aandacht, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Niet alleen de activiteiten die de pedagogisch medewerksters aanbieden, maar ook het spelmateriaal en de inrichting van onze accommodatie speelt hierbij een rol.

Door extra aandacht voor de ontwikkeling bereiden wij uw kind goed voor op de basisschool en vergroten wij de kans op een vloeiende overstap naar het onderwijs. Voordat uw kind naar de basisschool gaat, maakt de pedagogisch medewerkster een overdracht. In het oudergesprek krijgt u deze overdracht aangeboden om eerst zelf te lezen Deze wordt na uw instemming aan de basisschool verstrekt.

Pedagogische begeleiding
Al onze pedagogisch medewerkers zijn aanvullend opgeleid in het bieden van VVE.

Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!

Kosten peuteropvang
De Gemeente Alkmaar wil alle kinderen een goede start op de basisschool bieden. Daarom zorgt zij ervoor dat voor alle Alkmaarse peuters betaalbare opvang van goede kwaliteit beschikbaar is.
Bij Rollebol geldt dat u voor de peuteropvang een vast bedrag per uur betaald. Een deel van de kosten krijgt u terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als geen kinderopvangtoeslag mogelijk is, betaalt de Gemeente Alkmaar voor twee dagdelen per week een subsidie aan de peuteropvang. U betaalt dan alleen een inkomensafhankelijke bijdrage. Als uw kind een VVE-indicatie heeft, kan hij/zij vier dagdelen naar de peuteropvang. Het derde en vierde dagdeel wordt volledig door de Gemeente Alkmaar gesubsidieerd.
Rollebol hanteert een door de gemeente Alkmaar vastgesteld tarief. Daarmee zorgen wij dat de peuteropvang toegankelijk blijft voor iedereen.
De centrale administratie kan op maat voor u berekenen wat de peuteropvang voor u kost.

Welke vestigingen bieden Peuteropvang?

Buitenschoolse opvang​

Zodra uw kind naar de basisschool gaat, is er de mogelijkheid van buitenschoolse opvang. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens de opvang wordt gezorgd voor verantwoorde (brood)-maaltijden, vers fruit en tussendoortjes. Bijzondere wensen gaan in overleg met de ouders. Voor de “laatblijvers” is er een warme maaltijd.

De BSO bij Rollebol bestaat uit:

Bij sommige vestigingen worden de kinderen onder begeleiding van de leidsters lopend uit school gehaald en naar de naschoolse opvang gebracht. Voor andere vestigingen wordt gebruik gemaakt van onze Rollebol auto’s; de kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald en gaan samen naar de naschoolse opvang. De openingstijden zijn afgestemd op de schooltijden van de scholen die zijn aangesloten bij de naschoolse opvang van Rollebol kindercentra in Alkmaar. De kinderen zijn vrij in hun speelkeuze, waarbij ook tijd en aandacht bestaat voor de kinderen individueel. Binnen de naschoolse opvang begeleiden de leidsters de kinderen in de omgang met elkaar. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, te delen en samen te spelen. Bij de buitenschoolse opvang zijn altijd voldoende pedagogisch medewerkers per groep aanwezig; zij hebben een opvoedende, begeleidende en verzorgende taak. Thema BSO Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien. Roulerend komen de hoofd thema’s in een vier wekelijkse cyclus aan bod.Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van een kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO. Inschrijven voor buitenschoolse opvang is mogelijk als uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft.

Welke vestigingen bieden Buitenschoolse opvang?

Verlengde opvang, "in te roosteren" opvang en flexibele opvang

Niet alle ouders werken van 09:00 tot 17:00 uur op maandag tot en met vrijdag. Met de invoering van de 36-urige werkweek worden langere dagen gemaakt ten gunste van bijvoorbeeld een extra dag per week (aansluitend op het weekend) vrij.

Maar ook verschoven diensten en ploegendiensten komen veelvuldig voor, waarbij ouders niet altijd oplossingen kunnen vinden voor de opvang van het kind. Wij van Rollebol kindercentra zien dat de kindercentra in het algemeen onvoldoende mogelijkheden bieden om aan de kinderopvangwensen te voldoen. Het betreft met name ouders die op onregelmatige tijden werken, zoals werkroosters voor een bepaalde periode of zelfs onzekere werktijden.

Rollebol kindercentra wil binnen haar mogelijkheden de behoefte aan flexibele en verlengde opvang inkleuren voor u als klant. Rollebol kindercentra pikt hiermee het signaal uit de markt op en onderscheidt zich positief van andere kinderdagverblijven door specifieke vormen van kinderopvang te bieden. Wij bieden niet alleen reguliere maar ook verlengde opvang, in te roosteren dagdelen en flexibele opvang voor kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar.

Bij reguliere opvang wordt uw kind op vaste dagdelen ingeroosterd, waar beperkt van kan worden afgeweken. Er is een regeling voor ruildagen. Bij in te roosteren dagdelen geeft u door middel van maand of kwartaal roosters aan op welk moment u opvang wenst. Daarnaast biedt Rollebol kindercentra een uniek pakket van zowel verlengde opvang, als ook flexibele opvang. Deze vormen van opvang zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Wat is Flexibele opvang?

  • Wisselende dagen per week
  • Verschillend aantal uren per week
  • Geen vaste breng- en haaltijden
  • Bijstellingen op het laatste moment mogelijk

Flexibele opvang betekent bij Rollebol kindercentra, dat kinderopvang wordt geboden, waarbij u de mogelijkheid krijgt om het aantal dagdelen te variëren. Ook kunt u de dagen van de week en de tijden waarop uw kinderen van de opvang gebruik maken naar eigen behoefte vastleggen. Tevens kan de opvang per week of per aantal weken worden gevarieerd.

Wat is verlengde opvang?

  • Vroeger open
  • Later dicht

De praktijk leert, dat u als ouder duidelijk behoefte hebt aan vroeger open en later dicht. Vele ouders in onze regio (forenzen) moeten zich haasten (fileprobleem) om op tijd uit hun werk weer bij het kindercentrum te zijn. Vroeger open en later dicht geeft u meer comfort.

Wij spreken binnen onze kindercentra over verlengde opvang als het kindercentrum langer open is dan de gebruikelijke 9 à 10 uur. Onze kindercentra zijn 12 uur open per dag van 07:00 uur tot 19:00 uur. Dit betekent dat Rollebol kindercentra ’s morgens eerder dan gebruikelijk haar deuren opent en ’s avonds later sluit. Op deze service zijn veel varianten denkbaar, die verder zullen worden geïntensiveerd afhankelijk van de eisen en wensen van de ouders.

Een combinatie van zowel verlengde als flexibele opvang is ook mogelijk bij Rollebol kindercentra, hetgeen natuurlijk voor de hand ligt. De mate van flexibiliteit binnen de verlengde opvang kan echter variëren. Bij ons kunt u gebruik maken van een servicepakket op maat. In feite is er een schaal denkbaar die loopt van “niet verlengd met reguliere tijden” tot “12 uur open met maximale flexibele opvangmogelijkheden”.