Voor -en vroegschoolse educatie

Ontdekkend spelen met VVE voorschoolse educatie

Op alle vestigingen met dagopvang, zoals kindercentrum Rollebol, kindercentrum Olke Bolke en kindercentrum Skippybol bieden we voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor de vestigingen waar Peuteropvang wordt geboden, zoals Rollebol, Knikkebol, Holderdebolder, Stoombol en Stuiterbol. Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Rollebol kindercentra vindt  het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Bij het VVE-programma wordt uw kind op een speelse manier bij de ontwikkeling gestimuleerd. De ontwikkeling van de taal krijgt aandacht, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Niet alleen de activiteiten die de pedagogisch medewerksters aanbieden, maar ook het spelmateriaal en de inrichting van onze accommodatie speelt hierbij een rol.

Door extra aandacht voor de ontwikkeling bereiden wij uw kind goed voor op de basisschool en vergroten wij de kans op een vloeiende overstap naar het onderwijs. Voordat uw kind naar de basisschool gaat, maakt de pedagogisch medewerkster een overdracht. In het oudergesprek krijgt u deze overdracht aangeboden om eerst zelf te lezen Deze wordt na uw instemming aan de basisschool verstrekt.

Voorschool

De voorschool is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. Bij Rollebol kindercentra wordt voorzien in gecertificeerde voorschool bij alle kinderdagverblijven en peuteropvang. Al onze pedagogisch medewerksters hebben een opleiding doorlopen en zijn VVE gecertificeerd.

De pedagogisch medewerkers voor dagopvang en peuteropvang zijn opgeleid en bekend met de methode Uk & Puk, die binnen de voorschool wordt gehanteerd. De methode waarmee wij werken is erkend. Het is een integraal programma, gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid; denkontwikkeling en ontluikend rekenen; motorische en creatieve ontwikkeling; persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling). Met het peutervolgsysteem worden de vorderingen van uw kind opgetekend. Als uw kind 4 jaar wordt, zal deze informatie na het verkrijgen van uw instemming, worden overgedragen aan de basisschool.

U zult merken dat uw kind thuiskomt met verhalen over de thema’s en liedjes zingt. Onze pedagogisch medewerkers betrekken u bij de ontwikkeling van uw kind en informeren u over thema’s en de activiteiten. Zo kunt u inspelen op eventuele vragen van uw kind of thuis ook zelf iets over een thema vertellen.