Kindercentrum Olke Bolke

Over kindercentrum Olke Bolke

Olke Bolke is gevestigd aan de Oude kanaaldijk 3 te Alkmaar. Dit kinderdagverblijf is gehuisvest in een mooi ruim opgezet vrijstaand pand langs het Noord-Hollands kanaal en biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar.

Er zijn vier groepen waar de baby’s en dreumesen worden opgevangen en er zijn vier groepen waar de peuters worden op gevangen. Op een 0-2 groep mogen maximaal acht baby’s en dreumessen worden opgevangen, bij een peutergroep mogen er maximaal 16 peuters worden opgevangen.

Kindercentrum Olke Bolke biedt

Wat maakt kinderdagverblijf Olke Bolke zo uniek?

Binnen Olke Bolke streven we ernaar de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden. De kinderen moeten zichzelf kunnen zijn en naar eigen behoefte en interesse stapjes in hun ontwikkeling kunnen zetten. Een vast team van pedagogisch medewerkers biedt de kinderen veiligheid en geborgenheid en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Er is een keukenhulp die zorgt voor de maaltijden en andere huishoudelijke werkzaamheden ter ondersteuning van de pedagogische medewerksters die zo maximaal de tijd hebben voor de kinderen.

Binnen Olke Bolke streven we ernaar de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden. De kinderen moeten zichzelf kunnen zijn en naar eigen behoefte en interesse stapjes in hun ontwikkeling kunnen zetten. Een vast team van pedagogisch medewerkers biedt de kinderen veiligheid en geborgenheid en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Er is een keukenhulp die zorgt voor de maaltijden en andere huishoudelijke werkzaamheden ter ondersteuning van de pedagogische medewerksters die zo maximaal de tijd hebben voor de kinderen.
In de week voor de plaatsing kunnen er ‘wen’ momenten worden afgesproken als daar behoefte aan is. De uitgangspunten van waaruit gewerkt wordt, zijn terug te vinden in het pedagogische werkplan. Het bieden van emotionele veiligheid, uitgaan van persoonlijke competenties en de overdracht van waarden en normen komen hierin aan de orde. Op vaste momenten in de dag zijn er activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, drinken, fruit of brood eten, slapen, voorlezen en noem maar op. Regelmatig worden er thema’s aangeboden.

Digitaal dagschriftje
Naast zorg bieden aan de kinderen, neemt het contact met de ouders een belangrijke plaats in. Op alle groepen houden de pedagogisch medewerksters een digitaal schriftje bij. Dit schriftje is voor ouders inzichtelijk via de Rollebol App. In het schriftje leest u een persoonlijk stukje en een stukje over de groep. Er worden foto’s toegevoegd waardoor u een indruk kunt krijgen van de dag die u kind bij ons heeft doorgebracht. Daarnaast zullen ouders een prettige en open sfeer ervaren. Er is altijd ruimte voor persoonlijk contact. We vinden het belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel bij de pedagogisch medewerkers achter kunnen laten.

Breng- en haaltijden
Kinderdagverblijf Olke Bolke is maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 19.00 uur.
Om de rust in de groep(en) zo min mogelijk te verstoren, verzoeken we de ouders zo veel als mogelijk de volgende breng- en haaltijden in acht te nemen:

  • ’s Morgens tussen 07.00 en 09.00 uur
  • ‘s Middags tussen 12.30 en 13.00 uur
  • ’s Middags tussen 16.30 en 19.00 uur


Extra dienstverlening

Kinderdagverblijf Olke Bolke beschikt over een aparte grote keuken. Kinderen die gebruikmaken van de verlengde opvang kunnen een verse warme maaltijd nuttigen.

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor KDV Olke Bolke? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 – 566 90 28.

Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Wilt u eens een kijkje nemen? Dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken. Onze locatiemanager maakt graag tijd voor u vrij voor een rondleiding.

Rollebol olke bolke foto

Groepen

Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte babygroepen met in iedere groep 8 kinderen van 0 tot 2 jaar. Daarnaast zijn er vier verticale groepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In deze verticale groepen worden maximaal zestien kinderen opgevangen. Naast grote groepsruimten zijn er ook slaapruimtes en een speelzolder te vinden. In elke groep heeft ieder kind een “vaste” pedagogisch medewerker die met name de zorg voor een fijne dag voor uw kind op zich neemt.

De babygroepen
Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte babygroepen met in iedere groep 8 kinderen van 0 tot 2 jaar. In elke groep heeft ieder kind een “vaste” pedagogisch medewerker die met name de zorg voor een fijne dag voor uw kind op zich neemt. Kinderen, vooral de allerkleinsten, wennen bij ons dan ook snel aan het dagverblijf, omdat ze zo veel mogelijk met een en dezelfde pedagogisch medewerker te maken hebben. Voor uw kindje bij ons komt, voeren we een kennismakingsgesprek en kan uw kind komen wennen.

De pedagogisch medewerkers hebben veel contact met de ouders. Bij het halen en brengen wordt veel informatie uitgewisseld. Voor ouders die weinig tijd hebben, wordt er met een digitaal dagschriftje gewerkt. Ouders kunnen op deze manier altijd even nalezen hoe de dag van hun is kind verlopen.

Door continuïteit en voorspelbaarheid in een zo rustig mogelijke atmosfeer te bieden, zien we kinderen snel wennen en hun nieuwe omgeving ontdekken. We spelen in op de behoeftes van het kind. Het gaat erom dat er wederzijds vertrouwen is en zowel de kinderen als de ouders het fijn vinden bij ons. Minimaal een keer per jaar is er een oudergesprek dat mede op basis van de ingevulde observatielijsten wordt gevoerd. Gaat uw kind over naar de verticale groep dan laten wij uw kind een paar keer oefenen, onder begeleiding van de vaste pedagogisch medewerker.

De peutergroepen
Er zijn totaal vier verticale groepen van 2 tot 4 jaar. In deze verticale groepen worden maximaal zestien kinderen opgevangen. Naast grote groepsruimten zijn er ook slaapruimtes en een speelzolder te vinden. Ook hier geldt weer dat er rust en ruimte is.

De ruimtes zijn optimaal ingericht op de leeftijd van de kinderen. Dat ziet u ook terug in het aanbod van het speelgoed en de spelmaterialen. Aan het contact met de ouders hechten we veel belang; zij zijn immers de opvoedingsverantwoordelijken die met een gerust hart hun kind uit handen moeten kunnen geven. Openheid en wederzijds respect zijn de sleutelwoorden in de oudercontacten. Bij het halen en brengen, wisselen we informatie uit. Daarnaast plannen we eens per jaar een gesprek waarbij het welbevinden van uw kind centraal staat.

Uw kind staat centraal
Het kind met zijn persoonlijkheid en eigen behoeftes staat centraal. Kinderen mogen zijn wie ze zijn en in een vertrouwde omgeving kunnen ze hun wereld verder ontdekken. De kinderen worden gestimuleerd zich verder te ontplooien. Net als in de babygroepen staan ook in de verticale groepen de voorspelbaarheid, continuïteit en positieve stimulansen centraal. We leren kinderen liever zelf kiezen dan ze alles aan te bieden. Ook hier zorgen we er door te oefenen en extra aandacht tijdens de eerste keren voor dat kinderen snel wennen. Ontmoetingen tijdens het buiten spelen zorgen er ook voor dat alle kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar kennen.

Voorschool (VVE) bij Rollebol

Op alle vestigingen met dagopvang, zoals kindercentrum Rollebol, kindercentrum Olke Bolke en kindercentrum Skippybol bieden we voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor de vestigingen waar Peuteropvang wordt geboden, zoals Rollebol, Knikkebol, Holderdebolder, Stoombol en Stuiterbol. Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Rollebol kindercentra vindt  het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Bij het VVE-programma wordt uw kind op een speelse manier bij de ontwikkeling gestimuleerd. De ontwikkeling van de taal krijgt aandacht, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Niet alleen de activiteiten die de pedagogisch medewerksters aanbieden, maar ook het spelmateriaal en de inrichting van onze accommodatie speelt hierbij een rol.

Door extra aandacht voor de ontwikkeling bereiden wij uw kind goed voor op de basisschool en vergroten wij de kans op een vloeiende overstap naar het onderwijs. Voordat uw kind naar de basisschool gaat, maakt de pedagogisch medewerkster een overdracht. In het oudergesprek krijgt u deze overdracht aangeboden om eerst zelf te lezen Deze wordt na uw instemming aan de basisschool verstrekt.

Voorschool

De voorschool is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. Bij Rollebol kindercentra wordt voorzien in gecertificeerde voorschool bij alle kinderdagverblijven en peuteropvang. Al onze pedagogisch medewerksters hebben een opleiding doorlopen en zijn VVE gecertificeerd.

De pedagogisch medewerkers voor dagopvang en peuteropvang zijn opgeleid en bekend met de methode Uk & Puk, die binnen de voorschool wordt gehanteerd. De methode waarmee wij werken is erkend. Het is een integraal programma, gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid; denkontwikkeling en ontluikend rekenen; motorische en creatieve ontwikkeling; persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling). Met het peutervolgsysteem worden de vorderingen van uw kind opgetekend. Als uw kind 4 jaar wordt, zal deze informatie na het verkrijgen van uw instemming, worden overgedragen aan de basisschool.

U zult merken dat uw kind thuiskomt met verhalen over de thema’s en liedjes zingt. Onze pedagogisch medewerkers betrekken u bij de ontwikkeling van uw kind en informeren u over thema’s en de activiteiten. Zo kunt u inspelen op eventuele vragen van uw kind of thuis ook zelf iets over een thema vertellen. Kijk voor meer informatie over VVE bij Peuteropvang Alkmaar van Rollebol kindercentra.

Uw kind aanmelden bij KDV Olke Bolke?

Vul dan het inschrijfformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan. Vragen? Wij helpen u graag!

Kindercentrum Olke Bolke
Oude kanaaldijk 3
1825 AT Alkmaar
072 – 561 56 11

LRK nummer 437806996