Kindercentrum Skippybol

Contact

U kunt kindercentrum Skippybol telefonisch bereiken via onderstaand telefoonnummer, of via de centrale administratie op 072-566 9028
072-561 64 56
Vorige slide
Volgende slide

Rondleiding

Kom gerust eens kijken en kennismaken met ons. Wilt u graag onze vestigingen van binnen zien? Vul hieronder uw gegevens in voor het maken van een afspraak voor een rondleiding of neem contact op met onze Centrale administratie 072 566 9028.
Aanvraag rondleiding

Over kindercentrum Skippybol

Kindercentrum Skippybol met kinderdagverblijf en BSO staat tussen monumentale panden aan de Kennemerstraatweg 11A. Voor ouders is het pand het beste te bereiken via een poort aan de Nieuwlandersingel, die toegang geeft tot een kindveilige binnenplaats. Bij kindercentrum Skippybol treft u zowel dagopvang voor 0-4 jarigen als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar aan. De aangrenzende buitenruimte is in een rustige omgeving gelegen aan een karakteristieke stadstuin, autoluw en kindvriendelijk. De kinderen die bij Skippybol van de BSO gebruik maken, delen de buitenspeelruimte met obs De Kennermerpoort. Tevens is er ruimte voor parkeren bij het brengen en ophalen van de kinderen. Skippybol heeft 14 eigen parkeerplaatsen op het binnenterrein.

Kindercentrum Skippybol biedt

Wat maakt kindercentrum Skippybol zo uniek?

Skippybol streeft ernaar de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden. Een vast team van pedagogisch medewerkers biedt de kinderen veiligheid en geborgenheid en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Op vaste momenten in de dag zijn er activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, drinken, fruit of brood eten, slapen, voorlezen en noem maar op. Regelmatig worden er thema’s aangeboden.

Een goede indeling en inrichting van de locatie speelt een belangrijke rol om het juiste pedagogisch klimaat binnen de accommodatie te verkrijgen. Om dit te realiseren heeft het pand een grondige aanpassing ondergaan. Het is een modern gebouw geïntegreerd in klassieke statige herenhuizen met een fraaie stadstuin. Kortom een unieke accommodatie op een bijzonder kindveilige plek midden in de binnenstad.

Dagopvang
Naast zorg bieden aan de kinderen, neemt het contact met de ouders een belangrijke plaats in. Op de babygroepen schrijven de pedagogisch medewerkers in een schriftje hoe de dag is verlopen. Bij de peutergroepen is in het dagverslag te zien wat de kinderen die dag gedaan en beleefd hebben. Uiteraard is er ook altijd ruimte voor persoonlijk contact. We vinden het belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel bij de pedagogisch medewerkers achter kunnen laten. In de week voor de plaatsing kunnen er ‘wen’ momenten worden afgesproken als daar behoefte aan is.

Naast de dagelijkse contacten heeft u binnen het eerste half jaar een evaluatiegesprek met de pedagogisch medewerker, waarin aan de orde komt hoe het met uw kind gaat en of alles naar tevredenheid verloopt. Daarnaast is er minimaal een keer per jaar een gesprek dat mede op basis van de ingevulde observatielijsten wordt gevoerd.

Buitenschoolse opvang
Rollebol kindercentra biedt ook Buitenschoolse opvang in samenwerking met tal van basisscholen. De buitenschoolse opvang van Skippybol is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die een basisschool bezoeken in de gemeente Alkmaar en in het bijzonder Obs De Kennemerpoort. Skippybol biedt voor- en naschoolse opvang voor minimaal 1 tot 5 dagdelen per week. Opvang tijdens lesroostervrije dagen is opgenomen.

Extra dienstverlening
Bij kindercentrum Skippybol beschikt elke groep over een eigen keuken. Kinderen die gebruikmaken van de verlengde opvang kunnen een verse warme maaltijd nuttigen.

Breng- en haaltijden
Kindercentrum Skippybol is maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 19.00 uur.
Om de rust in de groep(en) zo min mogelijk te verstoren, verzoeken we de ouders zo veel als mogelijk de volgende breng- en haaltijden in acht te nemen:

  • ’s Morgens tussen 07.00 en 09.00 uur
  • ‘s Middags tussen 12.30 en 13.00 uur
  • ’s Middags tussen 16.30 en 19.00 uur


Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor kindercentrum Skippybol? Vul dan het online inschrijfformulier in of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 – 566 90 28. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Groepen

Skippybol heeft drie gezellige en knusse babygroepen voor kinderen van 0 tot 2 jaar. Daarnaast zijn er vier verticale groepen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. In deze verticale groepen worden maximaal zestien kinderen opgevangen. De BSO bestaat uit twee groepen voor maximaal 33 kinderen.

De Babygroepen

Om baby’s de nodige rust te geven heeft Skippybol drie separate babygroepen. Er is altijd een vaste, voor uw kind bekende groepsleidster aanwezig. Zo kan er een goede vertrouwensband met uw kind opgebouwd en onderhouden worden. Tijdens het intakegesprek wordt het ritme van uw kind met u als ouders/verzorgers besproken, zodat de leidsters zoveel mogelijk hetzelfde schema als thuis aan kunnen houden. Wanneer de baby kan deelnemen aan een vast ritme wordt er met deze groep kinderen op gezette tijden gegeten, gedronken en geslapen. Als de kinderen een leeftijd van ongeveer 24 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de verticale groep. Hiervoor laten wij uw kind een paar keer oefenen, onder begeleiding van de vaste pedagogische medewerker.

Van Peuter naar 3+

De vier peuter- en drie+ groepen, van maximaal 16 kinderen per groep, hebben een verticale opzet. Dit houdt in dat de kinderen van 1,5-4 jaar gemengd op de groep worden geplaatst, deze indeling biedt vele voordelen. Zo hoeft uw kind gedurende de periode op het kinderdagverblijf niet te wisselen van groep en kan jong en ‘oud’ van elkaar leren.

Alle speel-, groeps- en slaapruimtes zijn optimaal ingericht op de leeftijd van de kinderen en bieden leermiddelen, speelgoed en activiteiten die passen bij elke ontwikkelingsfase tussen 0 en 4 jaar. De kinderen worden gestimuleerd zich verder te ontplooien. Net als in de babygroepen staan ook in de peutergroepen voorspelbaarheid, continuïteit en positieve stimulansen centraal. We leren kinderen liever zelf kiezen dan ze alles aan te bieden.

Buitenschoolse opvang

Vanaf 4 jaar kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang op BSO Skippybol. Op de buitenschoolse opvang bieden wij voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken  bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien.

Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van het kind stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van het kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO. Het vijfde thema “Educatie & huiswerkbegeleiding” kan op aanvraag van ouders in worden gezet.

Uw kind staat centraal

Het kind met zijn persoonlijkheid en eigen behoeftes staat centraal. Kinderen mogen zijn wie ze zijn en in een vertrouwde omgeving kunnen ze hun wereld verder ontdekken. De kinderen worden gestimuleerd zich verder te ontplooien. Net als in de babygroepen staan ook in de peutergroepen voorspelbaarheid, continuïteit en positieve stimulansen centraal. We leren kinderen liever zelf kiezen dan ze alles aan te bieden. Ook hier zorgen we er door te oefenen en extra aandacht tijdens de eerste keren voor dat kinderen snel wennen. Ontmoetingen tijdens het buiten spelen zorgen er ook voor dat alle kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar kennen.

Het aanbod bij Skippybol omvat een totaalpakket dat voldoet aan de wensen en eisen die ouders aan kinderopvang stellen.  Dit uit zich in meer aandacht voor sfeer en geborgenheid, pedagogische aanpak en de speciale aandacht voor ontwikkeling en educatie. Maar ook is er volop aandacht voor spelen en plezier. Kindercentrum Skippybol biedt naast opvang op vaste en in te roosteren dagdelen ook flexibele dienstverlening. We bieden standaard voor ieder kind voorschoolse educatie (VVE). Met een erkend programma worden kinderen stap voor stap voorbereid op de basisschool. Vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd middels themagerichte activiteiten.

Ontdekkend spelen met VVE voorschoolse educatie

Op alle vestigingen met dagopvang, zoals kindercentrum Rollebol, kindercentrum Olke Bolke en kindercentrum Skippybol bieden we voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor de vestigingen waar Peuteropvang wordt geboden, zoals Rollebol, Knikkebol, Holderdebolder, Stoombol en Stuiterbol. Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Rollebol kindercentra vindt  het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Bij het VVE-programma wordt uw kind op een speelse manier bij de ontwikkeling gestimuleerd. De ontwikkeling van de taal krijgt aandacht, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Niet alleen de activiteiten die de pedagogisch medewerksters aanbieden, maar ook het spelmateriaal en de inrichting van onze accommodatie speelt hierbij een rol.

Door extra aandacht voor de ontwikkeling bereiden wij uw kind goed voor op de basisschool en vergroten wij de kans op een vloeiende overstap naar het onderwijs. Voordat uw kind naar de basisschool gaat, maakt de pedagogisch medewerkster een overdracht. In het oudergesprek krijgt u deze overdracht aangeboden om eerst zelf te lezen Deze wordt na uw instemming aan de basisschool verstrekt.

Voorschool

De voorschool is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. Bij Rollebol kindercentra wordt voorzien in gecertificeerde voorschool bij alle kinderdagverblijven en peuteropvang. Al onze pedagogisch medewerksters hebben een opleiding doorlopen en zijn VVE gecertificeerd.

De pedagogisch medewerkers voor dagopvang en peuteropvang zijn opgeleid en bekend met de methode Uk & Puk, die binnen de voorschool wordt gehanteerd. De methode waarmee wij werken is erkend. Het is een integraal programma, gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid; denkontwikkeling en ontluikend rekenen; motorische en creatieve ontwikkeling; persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling). Met het peutervolgsysteem worden de vorderingen van uw kind opgetekend. Als uw kind 4 jaar wordt, zal deze informatie na het verkrijgen van uw instemming, worden overgedragen aan de basisschool.

U zult merken dat uw kind thuiskomt met verhalen over de thema’s en liedjes zingt. Onze pedagogisch medewerkers betrekken u bij de ontwikkeling van uw kind en informeren u over thema’s en de activiteiten. Zo kunt u inspelen op eventuele vragen van uw kind of thuis ook zelf iets over een thema vertellen. Kijk voor meer informatie over VVE bij Peuteropvang Alkmaar van Rollebol kindercentra.

Uw kind aanmelden bij kindercentrum Skippybol?

Vul dan het inschrijfformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Liever eerst een kijkje nemen? Vraag dan een rondleiding aan. Vragen? Wij helpen u graag!

Kindercentrum Skippybol
Kennemerstraatweg 11A
1825 AT Alkmaar
072 – 561 56 11

LRK nummer
KDV 372503391
BSO 587864539

BSO Skippybol Kennemerpoort
Hofdijkstraat 12
1814 EC Alkmaar
072 – 566 90 28

LRK nummer
BSO 132761932